Behandelprincipes en protocol

Onze behandelprincipes zijn gebaseerd op het PDDB 3.0 (Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling Dyslexie; herzien in 2021) en betreffen:

Een taalkundige, fonologisch gerichte aanpak:

We gaan uit van de klanken van de taal (fonologie) waarbij de woordstructuren “logisch” geanalyseerd kunnen worden bij zowel het spellen als het lezen. Daarnaast maken we gebruik van herhaald lezen en versnellen omdat bij lezen zowel accuratesse als snelheid van belang is.

Een handelingsgerichte aanpak:

Het oefenen van de klankstructuur van de taal gaat samen met daadwerkelijke lees- en spellingoefeningen. De basisvaardigheden worden dus geïntegreerd geoefend in werkvormen voor lezen en spellen.

Het voorkomen van de faalcirkel:

De sociaal-emotionele kant van dyslexie wordt zeker niet vergeten en komt tijdens de begeleiding zo veel als nodig aan bod (o.a. programma “Jesse heeft dyslexie). Het (her-)vinden van plezier in lezen en spellen is een van de belangrijkste behandeldoelen.


In zone naaste ontwikkeling:

Individuele afstemming vinden we zowel inhoudelijk als methodisch van groot belang. Bij ons vindt u geen “standaardaanpak”, maar ieder behandeltraject is uniek! De behandeling kent een vaste en fijnmazige opbouw, maar hangt behalve van de problematiek, ook af van de aard, belangstelling en ontwikkelingsfase van het kind. Er vindt tussentijds, zo vaak als nodig, een evaluatie plaats waarbij de individuele behandeldoelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Deze worden teruggekoppeld naar ouders en school en voor akkoord ondertekend.

Een cognitief gerichte aanpak:

We leren de kinderen om te “taaldenken” en hier vanuit inzicht te krijgen in klanken, klankstructuren en de klankregels. De opbouw van onze behandeling is fijnmazig zodat opgelopen hiaten worden opgespoord en gevuld. Denkprocessen worden voor de kinderen begrijpelijk en zichtbaar gemaakt.

Multisensorieel en kindvriendelijk:

In onze aanpak doen we aanspraak op verschillende zintuigen (visus, tast, gehoor). Werkvormen worden steeds afgewisseld om de aandacht en interesse van de kinderen vast te houden. Omdat er op veel verschillende manieren kan worden geoefend, beklijft het geleerde op de lange termijn bovendien beter. We werken graag met concreet materiaal om klanken en woordstructuren zichtbaar en tastbaar te maken voor de kinderen. De computer kan een belangrijke rol spelen tijdens bijv. het middels een thuismodule trainen van oefenwoorden (zoals bij de F&L–methode®), maar dient ook voor tekstherkenning en spellingondersteuning (o.a. Sprinto en Kurzweil) in het dagelijks gebruik. Uitgangspunt bij iedere behandeling is om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Daarom maken wij in de leesbehandeling gebruik van leuke, moderne boeken en (internet)teksten.

Samen met ouders, school en orthopedagoog

:
Ouders zitten zo vaak als mogelijk (eventueel deels) bij de behandeling. Wij vinden het essentieel om ouders en school bij de behandeling te betrekken. Daardoor is er een doorgaande lijn mogelijk tussen de behandeling, het onderwijs en de thuissituatie. Samen werken we er aan dat de leerling succes ervaart en zelfvertrouwen opbouwt in taal, lezen en spelling. De behandelaanpak wordt ingepast binnen de gebruikte lees- en spellingmethode op school. Er wordt als het ware een “structuurlaag onder gelegd”. De gebruikte materialen worden in bruikleen gegeven en mogen (in overleg) ook op school worden gebruikt. We zijn altijd op zoek naar het állerleukste boek voor uw kind. Het met uw kind bezoeken van de openbare bibliotheek of de schoolbibliotheek kan onderdeel zijn van deze zoektocht. Voor de kinderen met ernstige dyslexie, welke in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling,  werken wij in multidisciplinair verband en hebben wij onze samenwerking met de onderzoeksinstanties SPIL-Helpt (locatie Someren/Lierop) geformaliseerd. In de dyslexiebehandelingen maken we gebruik van de Fonologische en Leerpsychologische methode (F&L–methode®; zie fenlexpertisecentrum.nl)

Is bewezen effectief:

Onze therapie is gebaseerd op de richtlijn Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling Dyslexie (PDDB 3.0). Onze behandelmethodieken zijn bewezen effectief (evidence-based) en indien niet voorradig, wordt er gekozen voor de best-practice van dat moment. Dit betekent dat wij intensief bijscholen en ons certificeren om op zorgniveau 3 en 4 steeds te werken volgens de nieuwste inzichten en methoden, zoals: Geregeld!, Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS), Toch Nog Leren Lezen (TNL), Connect en Ralfi lezen in de individuele werkvormen, Toolkit Begrijpend Lezen, KWEC methodiek, Taal in Blokjes (TIB), Klanken in Kleuren (KIK) en de F&L–methode®.  De behandelrichtlijnen volgens het PDDB 3.0 zijn opvraagbaar bij Rianne.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers