Veel gestelde vragen

In dat geval kan er door ons bekeken worden of er een logopedische stoornis aan de lees- en schrijfproblemen ten grondslag liggen. Het kan dan gaan om problemen in de auditieve verwerking, fonologische problemen, spraakproblemen, grammaticale problemen of problemen bij betekenisverlening of pragmatiek. Blijkt dat inderdaad het geval, dan is het mogelijk dat er via de basisverzekering vergoede behandeling van de logopedische stoornis kan  plaatsvinden welke de lees- en schrijfproblemen kan verminderen of verhelpen.

 

De duur van de logopedische begeleiding varieert en hangt in sterke mate af van de ernst van de klacht(en) en van de hulpvraag. Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn,  is het nodig dat de gegeven oefeningen en adviezen thuis worden herhaald en toegepast. Logopedische behandelingen vinden meestal 1 x per week plaats en een behandelsessie duurt gemiddeld 25 minuten (waarvan 5-7 minuten indirecte tijd). Dyslexiebehandelingen binnen een ED-traject worden gespreid over 1 tot 1.5 jaar en duren 60 minuten (waarvan 15 minuten indirecte tijd).

Ja, behandeling na schooltijd kan geregeld worden op het moment dat de planning het toelaat. Alle logopedistes in onze praktijk werken ook voor en na schooltijd. Toch is het niet in alle gevallen effectief en verstandig om een kind met een logopedisch probleem of met dyslexie na schooltijd te behandelen. Deze kinderen hebben vaak op school hun energie al opgebruikt en nemen dan na schooltijd nog maar weinig nieuwe kennis op. Ook is het voor deze kinderen extra belangrijk om de verhouding leertijd en vrije tijd/hobby’s te bewaken.

De wettelijke eisen voor dyslexiebehandeling op school zijn recent ernstig aangescherpt. Hierdoor kan deze behandeling alleen in uitzonderlijke gevallen (met een speciale verklaring) op school plaatsvinden. Zo moet een behandelruimte op school aan dezelfde eisen voldoen als onze praktijkruimten en moeten zij tijdens schoolvakanties toegankelijk zijn. Dit zijn volgens ons terechte maatregelen welke de behandelkwaliteit mede waarborgt en oneerlijke concurrentie tegen gaat.

Op onze praktijklocaties zijn alle materialen en faciliteiten aanwezig voor een effectieve behandeling die toegespitst is op uw kind. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken en krijgen instructies voor het oefenen thuis, zodat de ondersteuning wordt afgestemd op de behoeften van úw kind. Op de reguliere basisscholen kan deze hulp niet worden gerealiseerd aangezien de benodigde faciliteiten, tijd en kennis veelal ontbreken. Om de reistijd zo kort mogelijk te houden zijn we voorzien van diverse behandellocaties binnen Someren en Asten. Het is van belang dat ouders er zorg voor dragen dat het kind niet te vroeg uit school wordt gehaald en het na de behandeling weer z.s.m. terug is op school. Natuurlijk houden wij bij het inplannen van de behandelingen zoveel mogelijk rekening met het lesrooster van het kind en de wensen van u en de school. Ook wordt school middels gespreksmomenten en tussentijds per mail en telefonisch bij de dyslexiebehandeling betrokken. Ouders spelen een belangrijke rol in het behandeltraject en worden door ons opgeleid als “coach voor het leven”. Zo kunnen zij ook na afsluiting van de behandeling hun kind tot steun zijn en aan de  verdere verbetering van het lees- en spellingniveau bijdragen.

Dyslexiebehandeling kan helaas de dyslexie niet genezen. Dyslexie is immers een hersenstoornis welke gelegen is in het taalcentrum van de hersenen (specifieker gezegd: in het gebied waarin spraakklanken worden verwerkt en omgezet in schrifttekens). Dyslexie is in hoge mate erfelijke en komt in alle talen voor. Dyslexie staat los van intelligentie en komt zelfs vaker dan gemiddeld voor bij hoogbegaafde kinderen. Er is ook sprake van een verhoogde comorbiditeit (overlap) met aandachtstoornissen (zoals ADHD en ADD) en stoornissen in het autistische spectrum (ASS). Gelukkig kan vroegtijdige signalering en professionele begeleiding binnen de gezondheidszorg, samen met intensieve en begeleide oefening binnen de thuissituatie, veel verlichting brengen. Voorlichting aan de leerkracht /docenten zorgt voor meer begrip en ondersteuning in de klas. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met dyslexie in staat worden gesteld om hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het helpt hen wanneer hun ouders op de hoogte zijn van de mogelijkheden, regelingen en (technische) hulpmiddelen die er zijn. Dyslexie blijft levenslang. Het goed om kunnen gaan met de hulpmiddelen die er zijn vergroot de zelfstandigheid van kinderen met dyslexie.

Uw kind van peuter af aan voorlezen is een goed middel om de woordenschat en zinsbouw te stimuleren. Het is een misverstand om te denken dat voorlezen niet meer hoeft wanneer een kind zelf kan lezen. Het duurt immers vaak nog een hele tijd voordat een kind kan lezen op het niveau van zijn of haar mondelinge taalontwikkeling. Door het kind voor te lezen hoort het veel goede zinsconstructies en leert het veel nieuwe woorden en verbanden daartussen. Hier heeft het kind veel profijt van als het deze zinnen en woorden technisch goed kan lezen. Het zal dan ook beter begrijpen wat het leest. Verder is het van belang om de adviezen omtrent taalontwikkeling en leesbegeleiding die u krijgt van uw logopediste op te volgen. Geeft u bijvoorbeeld zelf het goede voorbeeld door met uw kind naar de bibliotheek te gaan en daar leuke(!) boeken uit te kiezen, vaak gesprekken met uw kind te voeren en zelf een boek lezen in het bijzijn van uw kind.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers