Privacy

In de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist, op basis van gelijkwaardigheid en zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, dossiervorming, inzage en geheimhouding. Om u te informeren en aan deze eisen te voldoen is er een behandelovereenkomst opgesteld welke wij u meegeven met het verzoek deze te ondertekenen om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling, de wijze van vergoeding en uw privacy volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Zo worden de (digitale) dossiers bewaard conform de bewaarplicht van 15 jaar en zullen vervolgens worden vernietigd. Bij kinderen start deze bewaarplicht vanaf hun 18e levensjaar. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de patiënt zal het dossier binnen 3 maanden worden vernietigd, of bij bewaarplicht op non-actief worden gezet. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. De verwijzer wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de behandeling. U kunt hiervan een afschrift ontvangen. Voor informatieverstrekking aan derden dient u altijd schriftelijk toestemming te geven. U heeft het recht tot inzage in de in het dossier opgenomen persoonsgegevens.

De wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 jan. 2016 van kracht en ook deze heeft gevolgen voor onze praktijkvoering (zoals het veilig melden van incidenten en aansluiting bij een geschilleninstantie). Ook is per 1 januari 2016 de hernieuwde wet bescherming persoonsgegevens van kracht welke zich o.a. richt op het (verplicht) melden van datalekken.

Per 25-05-2018 zijn wij gehouden aan ons privacy beleid op basis van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Logopedie & Dyslexie Eilers gebruikt patiëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen en deelt patiëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren patiëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopedie & Dyslexie Eilers houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden en vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens en het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer Logopedie & Dyslexie Eilers voornemens is om bijzondere handelingen met de persoonsgegevens te gaan verrichten dan worden patiënten daar over geïnformeerd.

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers