Veel gestelde vragen

Naar de eerste afspraak neemt u de verwijsbrief, eventuele rapportage van de verwijzer en uw verzekeringsgegevens mee. Verder is voor een gegarandeerde vergoeding een geldig legitimatiebewijs nodig vanwege de wettelijke identificatieplicht in de zorg. Meer informatie over de identificatieplicht in de zorg vindt u via deze link naar de site van de rijksoverheid

Bij kinderen geldt dat wanneer u een anamneselijst toegestuurd heeft gekregen, u deze digitaal invult en vooraf toestuurt of ingevuld meeneemt. Indien het relevant is, neemt u dan ook een kopie mee van eerdere relevante rapportage of van het leerlingvolgsysteem van uw kind (in overleg met school). Het is niet altijd nodig om uw kind mee te nemen naar de eerste afspraak. Na intake en anamnese blijft er vaak weinig tijd over om nog aan onderzoek of observatie toe te komen en soms is het beter om de klacht en uw hulpvraag zonder uw kind te bespreken. Wel kan uw kind in de tijd dat het voor het eerst bij ons is, al spelende een beetje gewend raken. Hierdoor zal het onderzoek de volgende keer wellicht vlotter verlopen. Logopedie & Dyslexie Eilers houdt zich aan de geldende privacywetgeving; zie hiertoe ons privacyreglement.

Dat hangt sterk af van de hulpvraag en de ernst en aard van de klacht. Bij stemklachten of afwijkend mondgedrag kan het logopedisch onderzoek in een of twee sessies van een half uur worden afgerond, terwijl er voor auditief en talig onderzoek altijd meerdere sessies nodig zijn. Pas tijdens het onderzoeksproces wordt dan duidelijk welke deelgebieden er nader onderzocht dienen te worden. Het kan dan wel een maand, of soms nog langer duren voordat er volledige duidelijkheid is over de logopedische diagnose en de behandelmogelijkheden.

Een logopedische sessie duurt gemiddeld een half uur waarvan 5-7 min. indirecte tijd is. Er zal dan gaandeweg het onderzoek duidelijkheid komen over de aard en de ernst van het probleem en de mate van vooruitgang. Binnen een half jaar na aanvang van de behandeling wordt deze (uiterlijk) geëvalueerd.

Wij vragen u voorafgaand aan de behandeling om schriftelijke toestemming tot informatie-uitwisseling met derden. Een afschrift van het verslag aan de verwijzer wordt kosteloos aan u meegegeven.  Voor een goed behandelresultaat is het volgens ons zinvol dat school weet wat onze bevindingen zijn, waar er tijdens de logopedie aan gewerkt wordt of wat het resultaat van de behandeling is. U bent er echter vrij in om deze informatie met school te delen. Wanneer er op uw verzoek tussentijds rapportage of overleg met scholen of derden (niet zijnde niet de verwijzer), moet worden uitgebracht of gepleegd, dan worden de kosten daarvan aan u doorberekend volgens het dan geldende overleg- en verslagtarief aan derden.

Wij zullen erg ons best doen om de sessies zo te plannen dat u er (zoveel als mogelijk) bij kunt zijn. U bent als ouder namelijk van groot belang voor de voortgang van het behandeltraject. Wij geven u tijdens de sessies de nodige adviezen en instructies. Dit maakt het mogelijk om de voor uw kind op maat gesneden oefeningen en opdrachten, thuis en onder uw begeleiding te kunnen voortzetten. Wij horen de keer daarop graag van u hoe het thuis oefenen is verlopen, zodat we daar direct op in kunnen spelen. Zo houden we de lijntjes kort en is er een goede wisselwerking en afstemming tussen hetgeen we doen tijdens de behandelsessies en de aanpak thuis.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers